Kerntaken ervaringswerker

Ervaringsdeskundigen werken vanuit drie kerntaken:

  • Het bieden van ondersteuning bij individuele herstelprocessen

herstelprocessen De ervaringsdeskundige ondersteunt de cliënt bij het individuele herstelproces, bij zijn dagelijkse bezigheden en maatschappelijke participatie en emancipatie. Daartoe creëert hij vanuit (h)erkenning en reflectie, begrip en ruimte zodat de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken. De ondersteuning is een samenwerkingsproces waarbij ook voor de omgeving een belangrijke rol is weggelegd. Dit zijn de voor de cliënt belangrijke personen, maar ook maatschappelijke organisaties die ondersteuning bieden.

  • Inrichting van herstelondersteunende zorg (HOZ)

De ervaringsdeskundige ondersteunt en bevordert de inrichting van HOZ. Deze component strekt zich uit binnen en buiten de GGZ en gaat gepaard met het consequent en consistent tegengaan van stigmatisering. Dit betreft o.a. scholing, coaching en ondersteuning van medewerkers, de beïnvloeding van de cultuur en visie van de ggz, maar ook het bevorderen van samenwerking en aansluiting tussen ggz en andere maatschappelijke sectoren. Overkoepelend is het streven om het aanbod en de inrichting van de zorg zo te veranderen dat zij daadwerkelijk aansluiten op de behoeften van de gebruikers van die zorg.

  • Het tegengaan van stigmatisering en creëren van maatschappelijke kansen.

De ervaringswerker draagt bij aan het scheppen van maatschappelijke ruimte en participatie. Hij gaat discriminatie en stigmatisering tegen door een positieve cultuur te scheppen en draagt bij aan een compassievol klimaat waarin diversiteit leidraad is. Hij faciliteert het proces van empowerment door een vrije ruimte te creëren waarbinnen mensen, samen met anderen, zelf bepalen hoe zij hun leven vorm geven en (weer) invloed verwerven over hun levensomstandigheden.
De drie kerntaken zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is ervaringskennis noodzakelijk. Voor de uitvoering van deze taken zet de ervaringswerker eigen ervaringen in. Hij biedt hoop vanuit een doorleefd herstel en heeft kennis van binnenuit over herstel, empowerment en stigma. (Bron: Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel, 2013)

Ervaringswerkers van Pit &CO

De algemene beroepsnaam voor ons vak is het veelgebruikte begrip ‘ervaringsdeskundige’ (2016). Echter heeft Arkin bewust gekozen voor de beroepsnaam ‘ervaringswerker’(EW), om zo verwarring met het containerbegrip te voorkomen en de beroepsmatige inzet van ervaringskennis te benadrukken.

Arkin-breed zijn er momenteel zo’n 25 ervaringswerkers werkzaam bij Arkin. Binnen hun werkzaamheden vervullen zij de verschillende taken en rollen. Ervaringswerkers werken gemiddeld 24 uur per week binnen de verschillende specialismen, zowel ambulant als in de klinieken. Hier werken zij met de bovengenoemde drie kerntaken.

Pit &Co speelt een grote rol in het vervullen van de derde kerntaak: Het tegengaan van stigmatisering. Door het faciliteren van de herstelwerkplaatsen in heel Amsterdam, doorbreken we stigma en emancipatie. Het gehele en diverse groepsaanbod van deze laagdrempelige herstelwerkplaatsen, vindt plaats in de verschillende buurtcentra in de wijk.